Çağdaş Amerikan Şiirinde Çokkültürlülük

Amerikan edebiyatındaki dönüşüm çokkültürlülük yönünde poetika söylevi bakımından iki yöne doğru ilerler, bunlardan biri beyaz, erkek-egemen, partiarkal söyleve, ve onun edebi tekniklerine, mizacına ve ezgilerine; diğeri ise çokkültürlülüğün, post-yapısalcı, postmodern yaklaşımının yüceltilmesine. Artık tek bir merkez yoktur, merkezler vardır. Ve bundan böyle çokkültürlülük Çağdaş Amerikan Şiiri’nin salt doğasına etkimektedir.

Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği’nin kolonyal bağlamda hikaye örgüsü ve karakter kurgusu

“The horror! The horror!”* “Ve uçurumun içine uzun uzun baktığında uçurum da senin içine öyle bakacaktır” (Nietzsche, Aforizma 146). “Hiç aklından çıkarma İthaka’yı / oraya “Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği’nin kolonyal bağlamda hikaye örgüsü ve karakter kurgusu”

Top